روز حماسه و ایثارگران شهرستان خمینی شهر گرامی باد.روابط عمومی امامزاده سید محمد (ع)