شما میتوانید کمک ها و نذورات نقدی خود به آستان مقدس امامزاده سید محمد را به صورت آنلاین و از طریق کارت های عضو شبکه شتاب پرداخت نمایید.

شماره حساب ها:

عمرانی(بانک ملی) ۱۲۸۹۳۰۰۷۳۷۹۲۳۰

فرهنگی(بانک ملی)۱۲۸۹۳۰۰۳۷۳۹۳۳۸

جاری(بانک ملی)۱۲۸۹۳۰۰۳۷۳۹۴۴۶