تصاویر راه اندازی انشعاب فاظلاب امامزاده سید محمد (ع) به شبکه شهری در اسفند ماه ۱۳۹۳