برگزاری دوره آموزشی هیات امنا و خادمین بقاع شهرستان خمینی شهر بصورت ویدیو کنفرانس ۱۴ دیماه ۹۹