همایش 🔔زنگ وقف🔔

همایش 🔔زنگ وقف🔔

👈 باحضورریاست ومعاونت اداره اوقاف شهرستان،امام جمعه محترم،ریاست ومعاونت آموزش وپرورش شهرستان

مدرسه داورپناه۲۷ خمینی شهر

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان خمینی شهر

 

تصاویر :